لیست قیمت انواع اتصالات نانیوس

صفحه اصلی/لیست قیمت/لیست قیمت انواع اتصالات نانیوس
لیست قیمت انواع اتصالات نانیوس ۱۳۹۷-۱۱-۳ ۱۲:۲۷:۳۳ +۰۳:۳۰
شرح کالا واحد بسته بندی قیمت (ریال/عدد)
قطعه رابط نانیوس ۱۰ سانتی متری ۵۰۰ ۳،۷۰۰
آویزنانیوس ۱۰۰ سانتی متری ۲۰۰ ۲۵،۹۰۰
آویز نانیوس ۸۰ سانتی متری ۲۰۰ ۲۰،۹۰۰
آویز نانیوس ۶۰ سانتی متری ۲۰۰ ۱۶،۰۰۰
آویز نانیوس ۴۰ سانتی متری ۲۰۰ ۱۱،۰۰۰
آویز نانیوس ۲۰ سانتی متری ۲۰۰ ۶،۲۰۰
رکاب نانیوس برای F47 ۲۰۰ ۷،۰۰۰
رکاب نانیوس برای CD60/27 ۲۰۰ ۷،۸۰۰
چنگک نانیوس CD60 ۲۰۰ ۷،۸۰۰
قطعه افزایش طول نانیوس ۳۰۰ سانتی متری ۲۰ ۷۴،۲۰۰
پین نانیوس ( سوزن تنظیم ارتفاع ) ۱ ۱،۴۰۰
شرح کالا واحد بسته بندی قیمت (ریال/عدد)
قطعه رابط نانیوس ۱۰ سانتی متری ۵۰۰ ۲،۲۰۰
آویزنانیوس ۱۰۰ سانتی متری ۲۰۰ ۱۵،۶۰۰
آویز نانیوس ۸۰ سانتی متری ۲۰۰ ۱۲،۸۰۰
آویز نانیوس ۶۰ سانتی متری ۲۰۰ ۹،۷۰۰
آویز نانیوس ۴۰ سانتی متری ۲۰۰ ۶،۷۰۰
آویز نانیوس ۲۰ سانتی متری ۲۰۰ ۳،۷۰۰
رکاب نانیوس برای F47 ۲۰۰ ۲،۸۰۰
رکاب نانیوس برای CD60/27 ۲۰۰ ۲،۸۰۰
چنگک نانیوس CD60 ۲۰۰ ۲،۸۰۰
قطعه افزایش طول نانیوس ۳۰۰ سانتی متری ۲۰ ۴۸،۶۰۰
پین نانیوس ( سوزن تنظیم ارتفاع ) ۱ ۱،۴۰۰