لیست قیمت دریچه دسترسی کناف

صفحه اصلی/لیست قیمت/لیست قیمت دریچه دسترسی کناف
لیست قیمت دریچه دسترسی کناف ۱۴۰۲-۴-۱۷ ۰۵:۴۷:۵۵ +۰۴:۳۰
 دریچه بازدید داخلی – MR12.5- 20*20 ۱عدد  ۳۳۰۰۰۰۰
دریچه بازدید داخلی – MR12.5- 30*30 ۱ عدد ۴۱۰۰۰۰۰
دریچه بازدید داخلی – MR12.5- 40*40 ۱ عدد ۵۰۰۰۰۰۰
دریچه بازدید داخلی – MR12.5- 50*50 ۱ عدد ۶۱۰۰۰۰۰
دریچه بازدید داخلی – MR12.5- 60*60 ۱ عدد ۷۰۰۰۰۰۰
دریچه بازدید داخلی – MR12.5- 60*120 ۱ عدد ۱۲۰۰۰۰۰۰