لیست قیمت پانل های گچی

صفحه اصلی/لیست قیمت/لیست قیمت پانل های گچی
لیست قیمت پانل های گچی ۱۴۰۱-۲-۱۱ ۰۷:۰۵:۱۲ +۰۴:۳۰
شرح کالا نوع AK نوع VK واحد بسته بندی در یک پالت قیمت ( ریال / مترمربع )
پانل روکشدار گچی RG 6.5*1200*2400 * ۱۴۰ قطعه ۳۳۰۰۰۰
پانل روکشدار  گچی RG 8.5*1200*2400 * ۱۱۰ قطعه ۳۳۰۰۰۰
پانل روکشدار گچی RG 9.5*1200*2400 * ۱۰۴ قطعه ۳۳۰۰۰۰
پانل روکشدار گچی RG 9.5*1200**2400 * ۱۰۴ قطعه ۳۳۰۰۰۰
پانل روکشدار گچی RG12.5*1200*2400 * ۸۴ قطعه ۳۵۴۰۰۰
پانل روکشدار گچی RG 12.5*1200*2500 * ۸۴ قطعه ۳۵۴۰۰۰
پانل روکشدار گچی RG12.5*1200*2800 * ۷۶ قطعه ۳۵۴۰۰۰
پانل روکشدار گچی RG 12.5*1200**3000 * ۷۶ قطعه ۳۵۴۰۰۰
پانل روکشدار گچی  RG 12.5*1200*2400 * ۸۴ قطعه ۳۵۴۰۰۰
پانل روکشدار گچی RG 12.5*1200*3000 * ۷۲  قطعه ۳۵۴۰۰۰
پانل روکشدار گچی RG 15*1200*2400 * ۶۰ قطعه ۴۰۰۰۰۰
پانل روکشدار گچی RG 15*1200*3000 * ۵۲  قطعه ۴۰۰۰۰۰
پانل روکشدار گچی FR 12.5*1200*2400 * ۷۲ قطعه ۴۰۸۰۰۰
پانل روکشدار گچی FR 12.5*1200*2500 * ۷۲ قطعه ۴۰۸۰۰۰
پانل روکشدار گچی FR 12.5*1200*2800 * ۷۲ قطعه ۴۰۸۰۰۰
پانل روکشدار گچی FR 12.5*1200*3000 * ۶۰ قطعه ۴۰۸۰۰۰
پانل روکشدار گچی FR 15*1200*2400 * ۶۰ قطعه ۴۶۲۰۰۰
پانل روکشدار گچی FR 15*1200*3000 * ۵۲ قطعه ۴۶۲۰۰۰
پانل روکشدار گچی MR 12.5*1200.2400 * ۷۶ قطعه ۴۷۳۰۰۰
پانل روکشدار گچی  MR 12.5*1200*2500 * ۷۶ قطعه ۴۷۳۰۰۰
پانل روکشدار گچی MR 12.5*1200*2800 * ۷۶ قطعه ۴۷۳۰۰۰
پانل روکشدار گچی  MR 12.5*1200*3000 * ۶۴ قطعه ۴۷۳۰۰۰
پانل روکشدار گچی  MR 15*1200*3000 * ۵۲ قطعه ۵۳۲۰۰۰
پانل روکشدار گچی FM 12.5*1200*2400 * ۷۲ قطعه ۵۱۱۰۰۰
پانل روکشدار گچی FM 12.5*1200*2500 * ۷۲ قطعه ۵۱۰۰۰۰
پانل روکشدار گچی FM 12.5*1200*2800 * ۷۲ قطعه ۵۱۱۰۰۰
پانل روکشدار گچی FM 12.5*1200*3000 * ۶۰ قطعه ۵۱۱۰۰۰
پانل روکشدار گچی FM 15*1200*2400 * ۶۰ قطعه ۵۷۸۰۰۰