لیست قیمت پانل های گچی

صفحه اصلی/لیست قیمت/لیست قیمت پانل های گچی
لیست قیمت پانل های گچی ۱۴۰۱-۶-۱۴ ۰۶:۰۸:۵۳ +۰۴:۳۰
شرح کالا نوع AK نوع VK واحد بسته بندی در یک پالت قیمت ( ریال / مترمربع )
پانل روکشدار گچی RG 6.5*1200*2400 * ۱۴۰ قطعه ۴۱۰۰۰۰
پانل روکشدار  گچی RG 8.5*1200*2400 * ۱۱۰ قطعه ۴۱۰۰۰۰
پانل روکشدار گچی RG 9.5*1200*2400 * ۱۰۴ قطعه ۴۱۰۰۰۰
پانل روکشدار گچی RG 9.5*1200**2400 * ۱۰۴ قطعه ۴۱۰۰۰۰
پانل روکشدار گچی RG12.5*1200*2400 * ۸۴ قطعه ۴۴۵۰۰۰
پانل روکشدار گچی RG 12.5*1200*2500 * ۸۴ قطعه ۴۴۵۰۰۰
پانل روکشدار گچی RG12.5*1200*2800 * ۷۶ قطعه ۴۴۵۰۰۰
پانل روکشدار گچی RG 12.5*1200**3000 * ۷۶ قطعه ۴۴۵۰۰۰
پانل روکشدار گچی  RG 12.5*1200*2400 * ۸۴ قطعه ۴۴۵۰۰۰
پانل روکشدار گچی RG 12.5*1200*3000 * ۷۲  قطعه ۴۴۵۰۰۰
پانل روکشدار گچی RG 15*1200*2400 * ۶۰ قطعه ۵۲۰۰۰۰
پانل روکشدار گچی RG 15*1200*3000 * ۵۲  قطعه ۵۲۰۰۰۰
پانل روکشدار گچی FR 12.5*1200*2400 * ۷۲ قطعه ۵۳۳۰۰۰
پانل روکشدار گچی FR 12.5*1200*2500 * ۷۲ قطعه ۵۳۳۰۰۰
پانل روکشدار گچی FR 12.5*1200*2800 * ۷۲ قطعه ۵۳۳۰۰۰
پانل روکشدار گچی FR 12.5*1200*3000 * ۶۰ قطعه ۵۳۳۰۰۰
پانل روکشدار گچی FR 15*1200*2400 * ۶۰ قطعه ۶۰۰۰۰۰
پانل روکشدار گچی FR 15*1200*3000 * ۵۲ قطعه ۶۰۰۰۰۰
پانل روکشدار گچی MR 12.5*1200.2400 * ۷۶ قطعه ۵۶۲۰۰۰
پانل روکشدار گچی  MR 12.5*1200*2500 * ۷۶ قطعه ۵۶۲۰۰۰
پانل روکشدار گچی MR 12.5*1200*2800 * ۷۶ قطعه ۵۶۲۰۰۰
پانل روکشدار گچی  MR 12.5*1200*3000 * ۶۴ قطعه ۵۶۲۰۰۰
پانل روکشدار گچی  MR 15*1200*3000 * ۵۲ قطعه ۷۰۰۰۰۰
پانل روکشدار گچی FM 12.5*1200*2400 * ۷۲ قطعه ۶۲۵۰۰۰
پانل روکشدار گچی FM 12.5*1200*2500 * ۷۲ قطعه ۶۲۵۰۰۰
پانل روکشدار گچی FM 12.5*1200*2800 * ۷۲ قطعه ۶۲۵۰۰۰
پانل روکشدار گچی FM 12.5*1200*3000 * ۶۰ قطعه ۶۲۵۰۰۰
پانل روکشدار گچی FM 15*1200*2400 * ۶۰ قطعه ۷۱۷۰۰۰