لیست قیمت پانل های گچی

صفحه اصلی/لیست قیمت/لیست قیمت پانل های گچی
لیست قیمت پانل های گچی ۱۴۰۰-۶-۱۰ ۰۴:۴۶:۱۳ +۰۴:۳۰
شرح کالا نوع AK نوع VK واحد بسته بندی در یک پالت قیمت ( ریال / مترمربع )
پانل روکشدار گچی RG 6.5*1200*2400 * ۱۴۰ قطعه ۲۵۲۰۰۰
پانل روکشدار  گچی RG 8.5*1200*2400 * ۱۱۰ قطعه ۲۵۲۰۰۰
پانل روکشدار گچی RG 9.5*1200*2400 * ۱۰۴ قطعه ۲۵۲۰۰۰
پانل روکشدار گچی RG 9.5*1200**2400 * ۱۰۴ قطعه ۲۵۲۰۰۰
پانل روکشدار گچی RG12.5*1200*2400 * ۸۴ قطعه ۲۷۰۰۰۰
پانل روکشدار گچی RG 12.5*1200*2500 * ۸۴ قطعه ۲۷۰۰۰۰
پانل روکشدار گچی RG12.5*1200*2800 * ۷۶ قطعه ۲۷۰۰۰۰
پانل روکشدار گچی RG 12.5*1200**3000 * ۷۶ قطعه ۲۷۰۰۰۰
پانل روکشدار گچی  RG 12.5*1200*2400 * ۸۴ قطعه ۲۷۰۰۰۰
پانل روکشدار گچی RG 12.5*1200*3000 * ۷۲  قطعه ۲۷۰۰۰۰
پانل روکشدار گچی RG 15*1200*2400 * ۶۰ قطعه ۳۰۵۰۰۰
پانل روکشدار گچی RG 15*1200*3000 * ۵۲  قطعه ۳۰۵۰۰۰
پانل روکشدار گچی FR 12.5*1200*2400 * ۷۲ قطعه ۳۰۹۰۰۰
پانل روکشدار گچی FR 12.5*1200*2500 * ۷۲ قطعه ۳۰۹۰۰۰
پانل روکشدار گچی FR 12.5*1200*2800 * ۷۲ قطعه ۳۰۹۰۰۰
پانل روکشدار گچی FR 12.5*1200*3000 * ۶۰ قطعه ۳۰۹۰۰۰
پانل روکشدار گچی FR 15*1200*2400 * ۶۰ قطعه ۳۵۰۰۰۰
پانل روکشدار گچی FR 15*1200*3000 * ۵۲ قطعه ۳۵۰۰۰۰
پانل روکشدار گچی MR 12.5*1200.2400 * ۷۶ قطعه ۳۵۱۰۰۰
پانل روکشدار گچی  MR 12.5*1200*2500 * ۷۶ قطعه ۳۵۱۰۰۰
پانل روکشدار گچی MR 12.5*1200*2800 * ۷۶ قطعه ۳۵۱۰۰۰
پانل روکشدار گچی  MR 12.5*1200*3000 * ۶۴ قطعه ۳۵۱۰۰۰
پانل روکشدار گچی  MR 15*1200*3000 * ۵۲ قطعه ۳۹۵۰۰۰
پانل روکشدار گچی FM 12.5*1200*2400 * ۷۲ قطعه ۳۸۰۰۰۰
پانل روکشدار گچی FM 12.5*1200*2500 * ۷۲ قطعه ۳۸۰۰۰۰
پانل روکشدار گچی FM 12.5*1200*2800 * ۷۲ قطعه ۳۸۰۰۰۰
پانل روکشدار گچی FM 12.5*1200*3000 * ۶۰ قطعه ۳۸۰۰۰۰
پانل روکشدار گچی FM 15*1200*2400 * ۶۰ قطعه ۴۲۹۰۰۰