لیست قیمت پروفیل های گالوانیزه

صفحه اصلی/لیست قیمت/لیست قیمت پروفیل های گالوانیزه
لیست قیمت پروفیل های گالوانیزه ۱۳۹۹-۱۲-۱۱ ۱۱:۴۳:۱۶ +۰۳:۳۰
شرح کالا واحد بسته بندی به متر (بندیل ) قیمت ( ریال / به متر )
 رانر ۳۶ (UH36-4000) ۲۴۰۰ ۱۰۳۵۰۰
رانر ۲۸ (U28-4000) ۱۶۸۰ ۱۱۴۱۲۰
رانر ۲۶ (U26-4000) ۱۵۳۶ ۹۳۴۲۰
رانر ۵۰ (U50-4000) ۱۲۸۰ ۱۱۷۹۹۰
رانر ۷۰ (U70-4000) ۱۲۸۰ ۱۴۳۳۷۰
رانر ۱۰۰ (U100-4000) ۹۶۰ ۱۷۷۰۳۰
استاد ۲۶ (C26-3000) ۱۴۴۰ ۱۵۶۹۶۰
استاد ۵۰ ( C50-3000) ۷۲۰ ۱۷۶۰۴۰
استاد۷۰ (C70-3000) ۵۴۰

۲۲۱۷۶۰

استاد ۱۰۰ (C100-3000) ۴۵۰ ۲۶۳۱۶۰
نبشی ۲۵ ( L25-4000) ۴۰۰۰ ۷۲۰۰۰
پروفیل (F47-4000) ۱۹۲۰ ۱۴۵۸۰۰
کرنربید (۳۰۰۰*۲۵*۲۵) ۳۰ ۶۱۷۰۰
کرنربید (۳۰۰۰*۳۱*۳۱) ۱۵۰ ۷۵۰۰۰
CD60-4000 ۱۱۷۶ ۱۷۴۰۶۰