لیست قیمت پروفیل های گالوانیزه

صفحه اصلی/لیست قیمت/لیست قیمت پروفیل های گالوانیزه
لیست قیمت پروفیل های گالوانیزه ۱۴۰۰-۳-۱۱ ۱۰:۴۵:۴۵ +۰۴:۳۰
شرح کالا واحد بسته بندی به متر (بندیل ) قیمت ( ریال / به متر )
 رانر ۳۶ (UH36-4000) ۲۴۰۰ ۱۲۲۰۰۰
رانر ۲۸ (U28-4000) ۱۶۸۰ ۱۳۹۰۰۰
رانر ۲۶ (U26-4000) ۱۵۳۶ ۱۳۳۰۰۰
رانر ۵۰ (U50-4000) ۱۲۸۰ ۱۶۸۰۰۰
رانر ۷۰ (U70-4000) ۱۲۸۰ ۲۰۳۰۰۰
رانر ۱۰۰ (U100-4000) ۹۶۰ ۲۵۱۰۰۰
استاد ۲۶ (C26-3000) ۱۴۴۰ ۱۹۹۰۰۰
استاد ۵۰ ( C50-3000) ۷۲۰ ۲۱۴۰۰۰
استاد۷۰ (C70-3000) ۵۴۰

۲۶۹۰۰۰

استاد ۱۰۰ (C100-3000) ۴۵۰ ۳۲۱۰۰۰
نبشی ۲۵ ( L25-4000) ۴۰۰۰ ۸۵۰۰۰
پروفیل (F47-4000) ۱۹۲۰ ۱۷۱۰۰۰
کرنربید (۳۰۰۰*۲۵*۲۵) ۳۰ ۷۷۰۰۰
کرنربید (۳۰۰۰*۳۱*۳۱) ۱۵۰ ۹۴۰۰۰
CD60-4000 ۱۱۷۶ ۲۱۳۰۰۰