لیست قیمت تایل های گچی

صفحه اصلی/لیست قیمت/لیست قیمت تایل های گچی
لیست قیمت تایل های گچی ۱۳۹۷-۷-۹ ۰۵:۴۰:۰۳ +۰۳:۳۰
شرح کالا بسته بندی قیمت ( ریال / متر مربع )
تایل ۹٫۵mm معمولی رنگ شده ( سفید) ۵۲۰ قطعه ۱۴۱،۶۰۰
تایل ۹٫۵mm معمولی رنگ شده (سفید ) با فویل آلومینیوم در پشت تایل ۵۲۰ قطعه ۱۵۱،۲۰۰
تایل ۹٫۵mm معمولی روکش pvc (مقاوم در برابر uv و آنتی استاتیک ) ۵۲۰ قطعه ۱۷۲،۸۰۰
تایل ۹٫۵mm معمولی روکش pvc (مقاوم در برابر uv و آنتی استاتیک ) بافویل آلومینیوم در پشت تایل ۵۲۰ قطعه ۱۸۸،۴۰۰
تایل ۹٫۵mm معمولی آکوستیک پانچ دایره ای بدون روکش با فلیس در پشت تایل (۱۸-۶ – فلیس سفید / فلیس مشکی ) ۵۲۰ قطعه ۱۴۵،۲۰۰
تایل ۹٫۵mm معمولی آکوستیک پانچ دایره ای بدون روکش با فلیس در پشت تایل (۱۸-۸ – فلیس سفید /فلیس مشکی ) ۵۲۰ قطعه ۱۴۵،۲۰۰
تایل ۹٫۵mm معمولی آکوستیک پانچ دایره ای بدون روکش با فلیس در پشت تایل (۳۶-۱۲-۸ -فلیس سفید / فلیس مشکی ) ۵۲۰ قطعه ۱۴۵،۲۰۰
تایل ۹٫۵mm معمولی آکوستیک پانچ دایره ای بدون روکش با فلیس در پشت تایل (۵۰-۱۲-۸ – فلیس سفید / فلیس مشکی ) ۵۲۰ قطعه ۱۴۵،۲۰۰
تایل ۹٫۵mm معمولی آکوستیک پانچ مربعی بدون روکش با فلیس در پشت تایل (۲۵-۱۲ – فلیس سفید / فلیس مشکی ) ۵۲۰ قطعه ۱۵۱،۲۰۰
تایل ۹٫۵mm معمولی آکوستیک پانچ خطی بدون روکش با فلیس در پشت تایل (۹۶-۶ – فلیس سفید / فلیس مشکی ) ۵۲۰ قطعه ۱۵۱،۲۰۰
تایل ۹٫۵mm معمولی آکوستیک پانچ دایره ای رنگ شده (سفید ) با فلیس در پشت تایل (۱۸-۶ – فلیس سفید / فلیس مشکی ) ۵۲۰ قطعه ۱۸۰،۰۰۰
تایل ۹٫۵mm معمولی آکوستیک پانچ دایره ای رنگ شده (سفید ) با فلیس در پشت تایل (۱۸-۸ – فلیس سفید / فلیس مشکی ) ۵۲۰ قطعه ۱۸۰،۰۰۰
تایل ۹٫۵mm معمولی آکوستیک پانچ دایره ای رنگ شده (سفید ) با فلیس در پشت تایل (۳۶-۱۲-۸ – فلیس سفید / فلیس مشکی ) ۵۲۰ قطعه ۱۸۰،۰۰۰
تایل ۹٫۵mm معمولی آکوستیک پانچ دایره ای رنگ شده (سفید ) با فلیس در پشت تایل (۵۰-۱۲-۸ – فلیس سفید / فلیس مشکی ) ۵۲۰ قطعه ۱۸۰،۰۰۰
تایل ۹٫۵mm معمولی آکوستیک پانچ مربعی رنگ شده (سفید) با فلیس در پشت تایل (۲۵-۱۲ – فلیس سفید /فلیس مشکی ) ۵۲۰ قطعه ۱۹۲،۰۰۰
تایل ۹٫۵mm معمولی آکوستیک پانچ خطی رنگ شده (سفید ) با فلیس در پشت تایل (۹۶-۶ – فلیس سفید / فلیس مشکی ) ۵۲۰ قطعه ۱۹۲،۰۰۰
تایل ۹٫۵mm معمولی آکوستیک پانچ دایره ای با روکش pvc با فلیس در پشت تایل (۱۸-۶ – فلیس سفید /فلیس مشکی ) ۵۲۰ قطعه ۲۲۶،۸۰۰
تایل ۹٫۵mmمعمولی آکوستیک پانچ دایره ای روکش pvc با فلیس در پشت تایل (۱۸-۸ – فلیس سفید / فلیس مشکی ) ۵۲۰ قطعه ۲۲۶،۸۰۰
تایل ۹٫۵mm معمولی آکوستیک پانچ دایره ای روکش pvc با فلیس در پشت تایل (۳۶-۱۲-۸ -فلیس سفید/ فلیس مشکی ) ۵۲۰ قطعه ۲۲۶،۸۰۰
تایل ۹٫۵mm معمولی آکوستیک پانچ دایره روکش pvc با فلیس در پشت تایل (۵۰-۱۲-۸ – فلیس سفید / فلیس مشکی ) ۵۲۰ قطعه ۲۲۶،۸۰۰
تایل ۹٫۵mm معمولی آکوستیک پانچ مربعی روکش pvc با فلیس در پشت تایل (۲۵-۱۲ – فلیس سفید / فلیس مشکی ) ۵۲۰ قطعه ۲۴۲،۴۰۰
تایل ۹٫۵mm معمولی آکوستیک پانچ خطی روکش pvc با فلیس در پشت تایل (۹۶-۶ – فلیس سفید / فلیس مشکی ) ۵۲۰ قطعه ۲۴۲،۴۰۰
تایل ۹٫۵mm مقاوم در برابر رطوبت روکش pvc ۵۲۰ قطعه ۲۲۳،۲۰۰
تایل ۹٫۵mm مقاوم در برابر رطوبت روکش pvc با فویل آلومینیوم در پشت تایل ۵۲۰ قطعه ۲۳۸،۸۰۰
تایل ۹٫۵mm معمولی روکش pvc طرحدار ۲۳۸- یاقوت ۵۲۰ قطعه ۱۶۶،۸۰۰
تایل ۹٫۵mm معمولی روکش pvc طرحدار ۲۳۹- الماس ۵۲۰ قطعه ۱۶۶،۸۰۰
تایل ۹٫۵mm معمولی روکش pvc طرحدار ۵۶۷ – لوزی ۵۲۰ قطعه ۱۶۶،۸۰۰
تایل ۹٫۵mm معمولی روکش pvc طرحدار ۹۹۶ – حصیری ۵۲۰ قطعه ۱۶۶،۸۰۰
تایل ۹٫۵mm معمولی روکش pvc طرحدار با فویل آلومینیوم در پشت تایل -۲۳۸ – یاقوت ۵۲۰ قطعه ۱۸۱،۲۰۰
تایل ۹٫۵mm معمولی روکش pvc طرحدار با فویل آلومینیوم در پشت تایل – ۲۳۹ – الماس ۵۲۰ قطعه ۱۸۱،۲۰۰
تایل ۹٫۵mm معمولی روکش pvc طرحدار با فویل آلومینیوم در پشت تایل – ۵۶۷ – لوزی ۵۲۰ قطعه ۱۸۱،۲۰۰
تایل ۹٫۵mm معمولی روکش pvc طرحدار با فویل آلومینیوم در پشت تایل – ۹۹۶ – حصیری ۵۲۰ قطعه ۱۸۱،۲۰۰