لیست قیمت اتصالات

صفحه اصلی/لیست قیمت/لیست قیمت اتصالات
لیست قیمت اتصالات ۱۴۰۰-۳-۱۱ ۱۱:۴۵:۱۶ +۰۴:۳۰
شرح کالا واحد بسته بندی (تعداد) قیمت (ریال / به عدد )
بست اتصال کامل F47 ۱۰۰۰ ۱۵۰۰۰
بست اتصال نیمه  F47 ۲۰۰۰ ۶۳۰۰
بست اتصال طولی F47 ۵۰۰ ۱۳۰۰۰
اتصال مستقیم CT205 (براکت F47) ۵۰۰ ۱۶۸۰۰
اتصال آویز HT90 ۱۰۰۰ ۸۰۰۰
بست اتصال آویز دوبل ۱۵۰ ۳۸۰۰۰
مفتول آویز ۱۰۰ سانتی متری ۱۰۰ ۴۳۱۰۰
مفتول آویز ۶۰ سانتی متری ۱۰۰ ۲۶۳۰۰
مفتول آویز ۲۰ سانتی متری ۱۰۰ ۱۰۵۰۰
بست اتصال نیمه CD60 ۱۰۰۰ ۱۲۰۰۰
بست اتصال کامل CD60 ۲۰۰ ۲۴۲۰۰
بست اتصال طولی CD60 ۲۵۰ ۲۳۰۰۰
اتصال مستقیم CD60 – شش سانتی متری ۵۰۰ ۱۵۰۰۰
اتصال مستقیم CD60 – نه سانتی متری ۵۰۰ ۱۹۰۰۰
اتصال مستقیم CD60 – دوازده سانتی متری ۵۰۰ ۲۴۲۰۰
(SP60(L=600 ۱ ۲۰۲۰۰۰
(SP60(L=400 ۱ ۱۸۵۰۰۰
SC47 ۱۰۰ ۴۳۳۰۰
سنجاق آویز بار از T-PROFILE ۵۰ ۸۶۰۰
گیره آویز بار  T-PROFILE ۱۰۰ ۳۷۶۰۰
گیره پشت تایل ۴۰ ۱۵۷۰۰