لیست قیمت اتصالات

صفحه اصلی/لیست قیمت/لیست قیمت اتصالات
لیست قیمت اتصالات ۱۴۰۱-۱۲-۶ ۱۳:۱۲:۱۰ +۰۳:۳۰
شرح کالا واحد بسته بندی (تعداد) قیمت (ریال / به عدد )
بست اتصال کامل F47 ۱۰۰۰ ۲۷۴۰۰
بست اتصال نیمه  F47 ۲۰۰۰ موجود نمیباشد
بست اتصال طولی F47 ۵۰۰ ۲۴۰۰۰
اتصال مستقیم CT205 (براکت F47) ۵۰۰ ۳۰۴۰۰
اتصال آویز HT90 ۱۰۰۰ ۱۴۶۰۰
بست اتصال آویز دوبل ۱۵۰ ۱۰۱۰۰۰
مفتول آویز ۱۰۰ سانتی متری ۱۰۰ ۷۹۵۰۰
مفتول آویز ۶۰ سانتی متری ۱۰۰ ۴۸۵۰۰
مفتول آویز ۲۰ سانتی متری ۱۰۰ ۱۹۵۰۰
بست اتصال نیمه CD60 ۱۰۰۰ ۲۲۵۰۰
بست اتصال کامل CD60 ۲۰۰ ۴۳۶۰۰
بست اتصال طولی CD60 ۲۵۰ ۴۳۱۰۰
اتصال مستقیم CD60 – شش سانتی متری ۵۰۰ ۲۷۴۰۰
اتصال مستقیم CD60 – نه سانتی متری ۵۰۰ ۳۴۳۰۰
اتصال مستقیم CD60 – دوازده سانتی متری ۵۰۰ ۴۳۶۰۰
(SP60(L=600 ۱ ۵۰۰۰۰۰
(SP60(L=400 ۱ ۴۶۰۰۰۰
SC47 ۱۰۰ ۱۰۸۰۰۰
سنجاق آویز بار از T-PROFILE ۵۰ ۲۲۶۰۰
گیره آویز بار  T-PROFILE ۱۰۰ ۹۸۰۰۰
گیره پشت تایل ۴۰ ۴۱۰۰۰