لیست قیمت اتصالات

صفحه اصلی/لیست قیمت/لیست قیمت اتصالات
لیست قیمت اتصالات ۱۳۹۹-۵-۲۸ ۰۵:۱۰:۴۸ +۰۴:۳۰
شرح کالا واحد بسته بندی (تعداد) قیمت (ریال / به عدد )
بست اتصال کامل F47 ۱۰۰۰ ۸،۶۰۰
بست اتصال نیمه  F47 ۲۰۰۰ ۴،۱۰۰
بست اتصال طولی F47 ۵۰۰ ۶،۸۰۰
اتصال مستقیم CT205 (براکت F47) ۵۰۰ ۹،۴۰۰
اتصال آویز HT90 ۱۰۰۰ ۴،۳۰۰
بست اتصال آویز دوبل ۱۵۰ ۱۸،۹۰۰
مفتول آویز ۱۰۰ سانتی متری ۱۰۰ ۲۴،۸۰۰
مفتول آویز ۶۰ سانتی متری ۱۰۰ ۱۵،۱۰۰
مفتول آویز ۲۰ سانتی متری ۱۰۰ ۵،۷۰۰
بست اتصال نیمه CD60 ۱۰۰۰ ۶،۹۰۰
بست اتصال کامل CD60 ۲۰۰ ۱۴،۰۰۰
بست اتصال طولی CD60 ۲۵۰ ۱۱،۷۰۰
اتصال مستقیم CD60 – شش سانتی متری ۵۰۰ ۸،۳۰۰
اتصال مستقیم CD60 – نه سانتی متری ۵۰۰ ۱۱،۰۰۰
اتصال مستقیم CD60 – دوازده سانتی متری ۵۰۰ ۱۳،۴۰۰
(SP60(L=600 ۱ ۱۴۹،۱۰۰
(SP60(L=400 ۱ ۱۳۶،۸۰۰
SC47 ۱۰۰ ۳۲،۰۰۰
سنجاق آویز بار از T-PROFILE ۵۰ ۷،۸۲۰
گیره آویز بار  T-PROFILE ۱۰۰ ۳۴،۲۰۰
گیره پشت تایل ۴۰ ۱۴،۳۰۰