لیست قیمت اتصالات

صفحه اصلی/لیست قیمت/لیست قیمت اتصالات
لیست قیمت اتصالات ۱۳۹۷-۷-۹ ۰۵:۵۳:۳۷ +۰۳:۳۰
شرح کالا واحد بسته بندی (تعداد) قیمت (ریال / به عدد )
بست اتصال کامل F47 ۱۰۰۰ ۳،۶۰۰
بست اتصال نیمه  F47 ۲۰۰۰ ۱،۴۰۰
بست اتصال طولی F47 ۵۰۰ ۳،۵۰۰
اتصال مستقیم CT205 (براکت F47) ۵۰۰ ۴،۰۰۰
اتصال آویز HT90 ۱۰۰۰ ۲،۰۰۰
بست اتصال آویز دوبل ۱۵۰ ۱۲،۰۰۰
مفتول آویز ۱۰۰ سانتی متری ۱۰۰ ۱۰،۲۰۰
مفتول آویز ۶۰ سانتی متری ۱۰۰ ۷،۱۰۰
مفتول آویز ۲۰ سانتی متری ۱۰۰ ۴،۳۰۰
بست اتصال نیمه CD60 ۱۰۰۰ ۲،۸۰۰
بست اتصال کامل CD60 ۲۰۰ ۳،۰۰۰
بست اتصال طولی CD60 ۲۵۰ ۴،۳۰۰
اتصال مستقیم CD60 – شش سانتی متری ۵۰۰ ۲،۸۰۰
اتصال مستقیم CD60 – نه سانتی متری ۵۰۰ ۳،۰۰۰
اتصال مستقیم CD60 – دوازده سانتی متری ۵۰۰ ۴،۳۰۰
(SP60(L=600 ۱ ۱،۹۰۰
(SP60(L=400 ۱ ۲،۴۰۰
SC47 ۱۰۰ ۲،۹۰۰
سنجاق آویز بار از T-PROFILE ۵۰ ۶،۸۰۰
گیره آویز بار  T-PROFILE ۱۰۰ ۲۹،۷۰۰
گیره پشت تایل ۴۰ ۱۲،۴۰۰