لیست قیمت اتصالات

صفحه اصلی/لیست قیمت/لیست قیمت اتصالات
لیست قیمت اتصالات ۱۳۹۸-۴-۳۱ ۱۳:۱۰:۱۴ +۰۴:۳۰
شرح کالا واحد بسته بندی (تعداد) قیمت (ریال / به عدد )
بست اتصال کامل F47 ۱۰۰۰ ۳۸۰۰
بست اتصال نیمه  F47 ۲۰۰۰ ۱۹۰۰
بست اتصال طولی F47 ۵۰۰ ۳۵۰۰
اتصال مستقیم CT205 (براکت F47) ۵۰۰ ۴۲۰۰
اتصال آویز HT90 ۱۰۰۰ ۱۹۰۰
بست اتصال آویز دوبل ۱۵۰ ۱۳۸۰۰
مفتول آویز ۱۰۰ سانتی متری ۱۰۰ ۱۷۵۰۰
مفتول آویز ۶۰ سانتی متری ۱۰۰ ۱۰۷۰۰
مفتول آویز ۲۰ سانتی متری ۱۰۰ ۳۹۰۰
بست اتصال نیمه CD60 ۱۰۰۰ ۳۵۰۰
بست اتصال کامل CD60 ۲۰۰ ۶۸۰۰
بست اتصال طولی CD60 ۲۵۰ ۷۱۰۰
اتصال مستقیم CD60 – شش سانتی متری ۵۰۰ ۳،۵۰۰
اتصال مستقیم CD60 – نه سانتی متری ۵۰۰ ۴،۷۰۰
اتصال مستقیم CD60 – دوازده سانتی متری ۵۰۰ ۵،۹۰۰
(SP60(L=600 ۱ ۱۳۶،۰۰۰
(SP60(L=400 ۱ ۱۲۶،۵۰۰
SC47 ۱۰۰ ۲۸،۸۰۰
سنجاق آویز بار از T-PROFILE ۵۰ ۶،۸۰۰
گیره آویز بار  T-PROFILE ۱۰۰ ۲۹،۷۰۰
گیره پشت تایل ۴۰ ۱۲،۴۰۰