لیست قیمت اتصالات

صفحه اصلی/لیست قیمت/لیست قیمت اتصالات
لیست قیمت اتصالات ۱۴۰۰-۶-۱۰ ۰۷:۳۹:۲۲ +۰۴:۳۰
شرح کالا واحد بسته بندی (تعداد) قیمت (ریال / به عدد )
بست اتصال کامل F47 ۱۰۰۰ ۱۶۰۰۰
بست اتصال نیمه  F47 ۲۰۰۰ ۶۷۰۰۰
بست اتصال طولی F47 ۵۰۰ ۱۴۰۰۰
اتصال مستقیم CT205 (براکت F47) ۵۰۰ ۱۷۷۰۰
اتصال آویز HT90 ۱۰۰۰ ۸۵۰۰۰
بست اتصال آویز دوبل ۱۵۰ ۴۱۰۰۰
مفتول آویز ۱۰۰ سانتی متری ۱۰۰ ۴۶۰۰۰
مفتول آویز ۶۰ سانتی متری ۱۰۰ ۲۸۰۰۰
مفتول آویز ۲۰ سانتی متری ۱۰۰ ۱۱۳۰۰
بست اتصال نیمه CD60 ۱۰۰۰ ۱۳۰۰۰
بست اتصال کامل CD60 ۲۰۰ ۲۵۵۰۰
بست اتصال طولی CD60 ۲۵۰ ۲۵۰۰۰
اتصال مستقیم CD60 – شش سانتی متری ۵۰۰ ۱۶۰۰۰
اتصال مستقیم CD60 – نه سانتی متری ۵۰۰ ۲۰۰۰۰
اتصال مستقیم CD60 – دوازده سانتی متری ۵۰۰ ۲۵۵۰۰
(SP60(L=600 ۱ ۲۱۷۰۰۰
(SP60(L=400 ۱ ۱۹۸۰۰۰
SC47 ۱۰۰ ۴۶۵۰۰
سنجاق آویز بار از T-PROFILE ۵۰ ۹۳۰۰۰
گیره آویز بار  T-PROFILE ۱۰۰ ۴۰۳۰۰
گیره پشت تایل ۴۰ ۱۶۸۰۰