لیست قیمت اتصالات

صفحه اصلی/لیست قیمت/لیست قیمت اتصالات
لیست قیمت اتصالات ۱۳۹۹-۴-۱۱ ۰۵:۰۳:۳۰ +۰۴:۳۰
شرح کالا واحد بسته بندی (تعداد) قیمت (ریال / به عدد )
بست اتصال کامل F47 ۱۰۰۰ ۷۰۰۰
بست اتصال نیمه  F47 ۲۰۰۰ ۳۱۰۰
بست اتصال طولی F47 ۵۰۰ ۵۶۰۰
اتصال مستقیم CT205 (براکت F47) ۵۰۰ ۷۷۰۰
اتصال آویز HT90 ۱۰۰۰ ۳۵۰۰
بست اتصال آویز دوبل ۱۵۰ ۱۶۴۰۰
مفتول آویز ۱۰۰ سانتی متری ۱۰۰ ۴۴۰۰
مفتول آویز ۶۰ سانتی متری ۱۰۰ ۱۱۹۰۰
مفتول آویز ۲۰ سانتی متری ۱۰۰ ۱۹۵۰۰
بست اتصال نیمه CD60 ۱۰۰۰ ۵۷۰۰
بست اتصال کامل CD60 ۲۰۰ ۱۱۵۰۰
بست اتصال طولی CD60 ۲۵۰ ۹۶۰۰
اتصال مستقیم CD60 – شش سانتی متری ۵۰۰ ۶۸۰۰
اتصال مستقیم CD60 – نه سانتی متری ۵۰۰ ۹۰۰۰
اتصال مستقیم CD60 – دوازده سانتی متری ۵۰۰ ۱۱۰۰۰
(SP60(L=600 ۱ ۱۳۶۰۰۰
(SP60(L=400 ۱ ۱۲۶۵۰۰
SC47 ۱۰۰ ۲۸۸۰۰
سنجاق آویز بار از T-PROFILE ۵۰ ۶،۸۰۰
گیره آویز بار  T-PROFILE ۱۰۰ ۲۹،۷۰۰
گیره پشت تایل ۴۰ ۱۲،۴۰۰