لیست قیمت اتصالات

صفحه اصلی/لیست قیمت/لیست قیمت اتصالات
لیست قیمت اتصالات ۱۴۰۱-۱۱-۱۲ ۰۷:۱۰:۳۹ +۰۳:۳۰
شرح کالا واحد بسته بندی (تعداد) قیمت (ریال / به عدد )
بست اتصال کامل F47 ۱۰۰۰ ۲۳۸۰۰
بست اتصال نیمه  F47 ۲۰۰۰ ۱۰۰۰۰
بست اتصال طولی F47 ۵۰۰ ۲۰۹۰۰
اتصال مستقیم CT205 (براکت F47) ۵۰۰ ۲۶۴۰۰
اتصال آویز HT90 ۱۰۰۰ ۱۲۷۰۰
بست اتصال آویز دوبل ۱۵۰ ۸۷۵۰۰
مفتول آویز ۱۰۰ سانتی متری ۱۰۰ ۶۹۰۰۰
مفتول آویز ۶۰ سانتی متری ۱۰۰ ۴۲۰۰۰
مفتول آویز ۲۰ سانتی متری ۱۰۰ ۱۷۰۰۰
بست اتصال نیمه CD60 ۱۰۰۰ ۱۹۵۰۰
بست اتصال کامل CD60 ۲۰۰ ۳۸۰۰۰
بست اتصال طولی CD60 ۲۵۰ ۳۷۴۰۰
اتصال مستقیم CD60 – شش سانتی متری ۵۰۰ ۲۳۸۰۰
اتصال مستقیم CD60 – نه سانتی متری ۵۰۰ ۲۹۷۰۰
اتصال مستقیم CD60 – دوازده سانتی متری ۵۰۰ ۳۸۰۰۰
(SP60(L=600 ۱ ۴۵۴۰۰۰
(SP60(L=400 ۱ ۴۱۷۰۰۰
SC47 ۱۰۰ ۹۸۰۰۰
سنجاق آویز بار از T-PROFILE ۵۰ ۱۹۷۰۰
گیره آویز بار  T-PROFILE ۱۰۰ ۸۵۰۰۰
گیره پشت تایل ۴۰ ۳۵۵۰۰