لیست قیمت اتصالات

صفحه اصلی/لیست قیمت/لیست قیمت اتصالات
لیست قیمت اتصالات ۱۳۹۸-۱۱-۲۳ ۰۵:۲۲:۲۰ +۰۳:۳۰
شرح کالا واحد بسته بندی (تعداد) قیمت (ریال / به عدد )
بست اتصال کامل F47 ۱۰۰۰ ۴۹۰۰
بست اتصال نیمه  F47 ۲۰۰۰ ۲۵۰۰
بست اتصال طولی F47 ۵۰۰ ۴۰۰۰
اتصال مستقیم CT205 (براکت F47) ۵۰۰ ۵۵۰۰
اتصال آویز HT90 ۱۰۰۰ ۲۵۰۰
بست اتصال آویز دوبل ۱۵۰ ۱۳۸۰۰
مفتول آویز ۱۰۰ سانتی متری ۱۰۰ ۱۹۵۰۰
مفتول آویز ۶۰ سانتی متری ۱۰۰ ۱۱۹۰۰
مفتول آویز ۲۰ سانتی متری ۱۰۰ ۴۴۰۰
بست اتصال نیمه CD60 ۱۰۰۰ ۴۶۰۰
بست اتصال کامل CD60 ۲۰۰ ۷۶۰۰
بست اتصال طولی CD60 ۲۵۰ ۹۴۰۰
اتصال مستقیم CD60 – شش سانتی متری ۵۰۰ ۴۶۰۰
اتصال مستقیم CD60 – نه سانتی متری ۵۰۰ ۶۲۰۰
اتصال مستقیم CD60 – دوازده سانتی متری ۵۰۰ ۷۷۰۰
(SP60(L=600 ۱ ۱۳۶،۰۰۰
(SP60(L=400 ۱ ۱۲۶،۵۰۰
SC47 ۱۰۰ ۲۸،۸۰۰
سنجاق آویز بار از T-PROFILE ۵۰ ۶،۸۰۰
گیره آویز بار  T-PROFILE ۱۰۰ ۲۹،۷۰۰
گیره پشت تایل ۴۰ ۱۲،۴۰۰