لیست قیمت اتصالات

صفحه اصلی/لیست قیمت/لیست قیمت اتصالات
لیست قیمت اتصالات ۱۳۹۷-۱۱-۳ ۱۲:۲۰:۱۳ +۰۳:۳۰
شرح کالا واحد بسته بندی (تعداد) قیمت (ریال / به عدد )
بست اتصال کامل F47 ۱۰۰۰ ۴،۲۰۰
بست اتصال نیمه  F47 ۲۰۰۰ ۲،۱۰۰
بست اتصال طولی F47 ۵۰۰ ۳،۸۰۰
اتصال مستقیم CT205 (براکت F47) ۵۰۰ ۴،۶۰۰
اتصال آویز HT90 ۱۰۰۰ ۲،۱۰۰
بست اتصال آویز دوبل ۱۵۰ ۱۲،۰۰۰
مفتول آویز ۱۰۰ سانتی متری ۱۰۰ ۱۵،۲۰۰
مفتول آویز ۶۰ سانتی متری ۱۰۰ ۹،۳۰۰
مفتول آویز ۲۰ سانتی متری ۱۰۰ ۳،۴۰۰
بست اتصال نیمه CD60 ۱۰۰۰ ۳،۰۰۰
بست اتصال کامل CD60 ۲۰۰ ۵،۹۰۰
بست اتصال طولی CD60 ۲۵۰ ۶،۲۰۰
اتصال مستقیم CD60 – شش سانتی متری ۵۰۰ ۳،۰۰۰
اتصال مستقیم CD60 – نه سانتی متری ۵۰۰ ۵،۹۰۰
اتصال مستقیم CD60 – دوازده سانتی متری ۵۰۰ ۶،۲۰۰
(SP60(L=600 ۱ ۱۱۸،۳۰۰
(SP60(L=400 ۱ ۱۱۰،۰۰۰
SC47 ۱۰۰ ۲۵،۰۰۰
سنجاق آویز بار از T-PROFILE ۵۰ ۶،۸۰۰
گیره آویز بار  T-PROFILE ۱۰۰ ۲۹،۷۰۰
گیره پشت تایل ۴۰ ۱۲،۴۰۰