لیست قیمت اتصالات

صفحه اصلی/لیست قیمت/لیست قیمت اتصالات
لیست قیمت اتصالات ۱۴۰۲-۱۲-۱۳ ۰۶:۴۰:۳۸ +۰۳:۳۰
شرح کالا واحد بسته بندی (تعداد) قیمت (ریال / به عدد )
بست اتصال کامل F47 ۱۰۰۰ ۲۹۶۰۰
بست اتصال نیمه  F47 ۲۰۰۰ موجود نمیباشد
بست اتصال طولی F47 ۵۰۰ ۲۶۰۰۰
اتصال مستقیم CT205 (براکت F47) ۵۰۰ ۳۲۸۰۰
اتصال آویز HT90 ۱۰۰۰ ۱۵۸۰۰
بست اتصال آویز دوبل ۱۵۰ ۱۰۹۰۰۰
مفتول آویز ۱۰۰ سانتی متری ۱۰۰ ۸۶۰۰۰
مفتول آویز ۶۰ سانتی متری ۱۰۰ ۵۲۵۰۰
مفتول آویز ۲۰ سانتی متری ۱۰۰ ۲۱۱۰۰
بست اتصال نیمه CD60 ۱۰۰۰ ۲۴۳۰۰
بست اتصال کامل CD60 ۲۰۰ ۴۷۱۰۰
بست اتصال طولی CD60 ۲۵۰ ۴۶۶۰۰
اتصال مستقیم CD60 – شش سانتی متری ۵۰۰ ۲۹۶۰۰
اتصال مستقیم CD60 – نه سانتی متری ۵۰۰ ۳۷۰۰۰
اتصال مستقیم CD60 – دوازده سانتی متری ۵۰۰ ۴۷۱۰۰
(SP60(L=600 ۱ ۸۱۰۰۰۰
(SP60(L=400 ۱ ۵۷۰۰۰
SC47 ۱۰۰ ۱۳۰۰۰۰
سنجاق آویز بار از T-PROFILE ۵۰ ۲۴۵۰۰
گیره آویز بار  T-PROFILE ۱۰۰ ۱۰۶۰۰۰
گیره پشت تایل ۴۰ ۴۴۴۰۰