لیست قیمت اتصالات

صفحه اصلی/لیست قیمت/لیست قیمت اتصالات
لیست قیمت اتصالات ۱۳۹۹-۸-۱۱ ۰۸:۲۹:۲۹ +۰۳:۳۰
شرح کالا واحد بسته بندی (تعداد) قیمت (ریال / به عدد )
بست اتصال کامل F47 ۱۰۰۰ ۱۳۱۰۰
بست اتصال نیمه  F47 ۲۰۰۰ ۵۳۰۰
بست اتصال طولی F47 ۵۰۰ ۱۱۰۰۰
اتصال مستقیم CT205 (براکت F47) ۵۰۰ ۱۴۴۰۰
اتصال آویز HT90 ۱۰۰۰ ۶۶۰۰
بست اتصال آویز دوبل ۱۵۰ ۲۰۸۰۰
مفتول آویز ۱۰۰ سانتی متری ۱۰۰ ۳۷۷۰۰
مفتول آویز ۶۰ سانتی متری ۱۰۰ ۲۳۰۰۰
مفتول آویز ۲۰ سانتی متری ۱۰۰ ۸۷۰۰
بست اتصال نیمه CD60 ۱۰۰۰ ۸۸۰۰
بست اتصال کامل CD60 ۲۰۰ ۲۱۲۰۰
بست اتصال طولی CD60 ۲۵۰ ۱۷۸۰۰
اتصال مستقیم CD60 – شش سانتی متری ۵۰۰ ۱۲۷۰۰
اتصال مستقیم CD60 – نه سانتی متری ۵۰۰ ۱۶۷۰۰
اتصال مستقیم CD60 – دوازده سانتی متری ۵۰۰ ۲۰۵۰۰
(SP60(L=600 ۱ ۱۶۴۰۰۰
(SP60(L=400 ۱ ۱۵۰۵۰۰
SC47 ۱۰۰ ۳۵۲۰۰
سنجاق آویز بار از T-PROFILE ۵۰ ۸۶۰۰
گیره آویز بار  T-PROFILE ۱۰۰ ۳۷۶۰۰
گیره پشت تایل ۴۰ ۱۵۷۰۰